W czasie ograniczonej pracy sądów mediacje są skuteczną alternatywą rozwiązywania sporów. Adw. Iwona Zygmunt-Kamińska posiada tytuł mediatora sądowego nadany przez Centrum Mediacji – Izba Adwokacka w Warszawie przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Prowadzi mediacje zarówno sądowe i pozasądowe, w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa pracy, jak również z zakresu błędów medycznych, również on-line.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest formą pozasądowego rozwiązania sporu i polega na swobodnym porozumiewaniu się stron konfliktu w obecności neutralnego mediatora, w celu wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony .

Opiera się na 4 zasadach:

  • poufności – to co dzieje się na mediacji jest objęte tajemnicą i nie może być przedmiotem dowodzenia w sądzie
  • dobrowolności – każda ze stron na prawo dobrowolnej decyzji czy chce wziąć udział w mediacji bądź od niej odstąpić,
  • bezstronności mediatora – mediator jest osobą postronną, niezwiązaną z żadną ze stron;
  • neutralnością mediatora wobec przedmiotu sporu.

Należy pamiętać, że mediator nie rozstrzyga sporu, lecz wspiera strony w poszukiwaniu i wypracowaniu rozwiązania.

Można zgłosić się do mediacji prywatnie przed rozpoczęciem sprawy sądowej, bądź już na etapie postępowania sądowego – na podstawie postanowienia sądu. Mediatora wskazują strony, a w razie braku wskazania – wybiera go sąd.

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których polskie prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody (m.in. w sprawach rodzinnych, w sprawach gospodarczych, cywilnych).

W przypadku uzyskania porozumienia, sporządzana jest ugoda mediacyjna, która stanowi umowę pomiędzy stronami. Po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc ugody zawartej przed sądem.

Zapraszamy!

#

Comments are closed