adwokat rodzinny

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić w drodze umowy lub w drodze postępowania sądowego. Zawsze nakłaniamy klientów do próby porozumienia z drugą stroną, z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe jest droższym i znacznie bardziej czasochłonnym rozwiązaniem. Sprawy o podział majątku potrafią toczyć się przez kilka lat.

W postępowaniu sądowym ustalany jest skład majątku wspólnego małżonków na moment ustania wspólności majątkowej, ich wartość na moment orzekania (stąd przy sporze co do wartości składników, konieczne są wyceny biegłych rzeczoznawców), wysokość udziałów małżonków w majątku wspólnym, wartości poszczególnych nakładów.

Należy pamiętać, że przy podziale majątku rozlicza się także wszelkiego rodzaju nakłady – zarówno te, które jeden z małżonków ze swojego majątku osobistego poczynił na majątek wspólny albo na majątek osobisty drugiego małżonka, jak i te które zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków.

Przy podziale majątku można domagać się także ustalenia nierównych udziałów, przy czym muszą za takim żądaniem przemawiać ważne powody. Co do zasady bowiem, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

Co z konkubinatem?

Należy pamiętać, że przepisy regulujące podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej nie dotyczą związków partnerskich. Majątek zgromadzony w konkubinacie podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych np. w drodze zniesienia współwłasności. Wchodzić mogą w grę także roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

W czym możemy pomóc?

Prowadzimy sprawy o podział majątku począwszy od etapu negocjacji aż do zawarcia umowy, a w razie braku porozumienia – w sposób rzetelny i profesjonalny przeprowadzimy postępowanie sądowe, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, żeby uzyskać możliwie najkorzystniejszy dla klienta wynik.