adwokat rodzinny

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

W sytuacji rozstania rodziców, kiedy już zostanie który z rodziców będzie stałym opiekunem dziecka, dobrze jest ustalić zasady wykonywania kontaktów dziecka z rodzicem, z którym na co dzień nie mieszka. Ustalenie takich zasad jest istotne z punktu widzenia obu stron – każdy z rodziców ma wówczas możliwość zaplanowania tych kontaktów, rzadziej wówczas dochodzi także do naruszeń i konfliktów.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do kontaktu przysługuje każdemu z rodziców – także temu, którego władza rodzicielska jest ograniczona, a nawet temu, który tej władzy jest pozbawiony. Oczywiście wówczas należy rozważyć, jaka forma kontaktów byłaby wskazana i zgodna z dobrem dziecka. Oprócz kontaktów osobistych, czy w obecności osób trzecich albo nawet kuratora, można także ustalić kontakt telefoniczny, czy przez Skype.

Uregulowanie kontaktów może nastąpić w drodze porozumienia rodziców, jednakże wówczas, w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu, druga strona nie ma żadnych narzędzi do wyegzekwowania tych ustaleń.

Jeżeli kontakty zostaną uregulowane przez sąd (wyrokiem rozwodowym lub postanowieniem wydanym w sprawie o kontakty), wówczas każde z rodziców może egzekwować ustalone zasady. W szczególności, jeżeli jeden z rodziców narusza uregulowany przez sąd harmonogram, sąd może nałożyć karę pieniężną, płatną do rąk drugiego rodzica, za każde takie naruszenie. Sąd może także zobowiązać do zwrotu kosztów, które rodzic poniósł w związku z tym, że drugi nie wywiązał się z ustalonych przez sąd zasad.

Zdarza się niekiedy, że jeden z rodzic samowolnie i bezprawnie izoluje dziecko od drugiego rodzica. W takich sytuacjach pomagamy w jak najszybszym odzyskaniu kontaktu, a kiedy są do tego podstawy, pomagamy dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie prawa rodzica do budowania relacji z dzieckiem.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie zarówno w sprawach o uregulowanie kontaktów, jak i w zakresie ich późniejszej egzekucji. Pomagamy obydwu stronom konfliktu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.