Zostałeś powołany na świadka w sprawie rozwodowej ale nie chcesz składać zeznań, żeby nie zaszkodzić jednej ze stron postępowania, nie zepsuć relacji z jednym z rozwodzących się małżonków czy też nie opowiadać o sprawach dla Ciebie wstydliwych? Sprawdź czy możesz uchylić się od złożenia zeznań. 

Przede wszystkim, osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w Sądzie. Za nieusprawiedliwione stawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie Grzywna ta może wynosić maksymalnie 3.000 zł. ale zazwyczaj oscyluje wokół kwoty 1.000- 1.500 zł 

Świadek zatem musi stawić się w Sądzie, jednakże nie zawsze musi składać zeznania.

W postępowaniu cywilnym prawo do odmowy zeznań mają:

– małżonkowie stron,

– ich wstępni (czyli rodzice, dziadkowie , pradziadkowie), 

– zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki)

– rodzeństwo

– powinowaci w tej samej linii lub stopniu,

– osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia. 

Co istotne, prawo odmowy zeznań trwa również po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Nie masz więc obowiązku zeznawać np. podczas sprawy rozwodowej swojego byłego małżonka.

Natomiast odpowiedzi na zadane świadkowi pytanie, może odmówić:

– gdyby zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych powyżej , na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo

 – jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej (np adwokat, psycholog czy lekarz, których obowiązuje tajemnica związana z wykonywaniem zawodu)

– gdyby był duchownym a pytanie dotyczyło faktów o których dowiedział się podczas spowiedzi.

Jeśli nie zachodzą okoliczności wymienione powyżej, świadek musi złożyć zeznania oraz odpowiedzieć na zadawane przez sąd i strony (oraz ich pełnomocników) pytania, nawet jeśli dotyczą kwestii intymnych czy wstydliwych.

#

Comments are closed